Onze Praktijken – Logopediebeuningen.nl – Beuningen
Header afbeelding

Onze Praktijken

Wij zijn logopedisten en houden ons bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van ons werkterrein. Als logopedist bieden wij in onze praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Hier treft u informatie aan over onze praktijken. Ook geven wij u informatie over de gang van zaken in onze praktijk en onze manier van werken.

In Wat is logopedie geven we u meer informatie over logopedie en leggen we uit welke problemen er kunnen zijn en hoe we die behandelen.

Verwijzing
U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling.

Ook kunt u via DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie) bij ons terecht (met uitzondering van CZ-verzekerden en verzekerden bij De Friesland). U kunt dan rechtstreeks met ons een afspraak maken.

Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist.

Behandeling
De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor is dan wel een medische indicatie van de verwijzer nodig. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking
Wij werken nauw samen met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en we hebben direct contact met basisscholen.

Vergoeding
De behandeling wordt geheel vergoed door uw zorgverzekeraar, behoudens het eigen risico van volwassenen. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Kwaliteitsbeleid
De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Alle logopedisten zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en werken ook mee aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF.

Alle logopedisten zijn allround opgeleid en hebben ruime ervaring. De logopedisten volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling binnen de logopedie.